รู้จักประกันอัคคีภัยสำหรับร้านค้าและธุรกิจ

รู้จักประกันอัคคีภัยสำหรับร้านค้าและธุรกิจ


การทำประกันอัคคีภัยเป็นหนึ่งในหลายวิธีในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณและครอบครัว ด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับประกันบ้านเพียงเล็กน้อยต่อปี คุณก็สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสถานะทางการเงินของคุณให้มั่นคงและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยได้แม้จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับบ้านของคุณ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ถูกโจรกรรม ฯลฯ โดยการทำประกันภัยจะให้ความคุ้มครองและจะชดใช้ค่าเสียหายต่างๆให้คุณได้สบายใจและไร้กังวลได้ทุกที่ ทุกเวลา ในทุกสถานการณ์


ข้อมูลที่คุณควรทราบก่อนการทำประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัย และร้านค้าประกันอัคคีภัยสำหรับร้านค้าและธุรกิจ


ข้อมูลที่คุณควรทราบก่อนการทำประกันภัยอัคคีภัยร้านค้าและธุรกิจ

1.1 ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

- สิ่งปลูกสร้าง (ตัวอาคาร ไม่รวมรากฐาน)

- ทรัพย์สินภายใน เช่น สต็อกสินค้า เฟอร์ินิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ1.2 ภัยที่คุ้มครอง หมายถึง หากเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ในข้อ 1) กรมธรรม์ ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายให้คุณ ก็ต่อเมื่อ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น

- ไฟไหม้ ฟ้าผ่า , การระเบิด

- ลมพายุ

- ภัยจากยวดยานพาหนะ ถูกยานพาหนะเฉี่ยวชน, ภัยจากอากาศยาน

- การนัดหยุดงาน

- การไหลล้น หรือแตกของแท็งก์น้ำ
1.3 ภัยที่คุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ เช่น ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยกระจก ประกันภัยสำหรับเงิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก